Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Zakaz konkurencji w umowie zlecenie

Podczas zawierania umów cywilnoprawnych istotne jest uwzględnienie klauzuli dotyczącej zakazu konkurencji. Chociaż Kodeks cywilny nie zawiera bezpośrednich przepisów na ten temat, Sąd Najwyższy poruszył tę kwestię w wyroku z dnia 11 września 2003 roku (sygn. III CKN 579/01), opierając się na zasadzie swobody umów. Beata Gądek, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej, przedstawia informacje na ten temat.

Zawartość zakazu konkurencji

Zakaz konkurencji obejmuje zakres czynności, na które powinien zwrócić uwagę Zleceniobiorca przy zawieraniu umowy. Klauzula powinna precyzyjnie określać dziedzinę działalności, terytorium, czas oraz okres obowiązywania. Ważne jest również ustalenie rekompensaty w przypadku naruszenia klauzuli, która może mieć formę finansową.

Beata Gądek z TC Kancelarii Prawnej podkreśla, że przy tworzeniu klauzuli zakazu konkurencji należy pamiętać o szerokim zakresie swobody umów dla Zleceniodawcy. Jednak ta swoboda może stanowić problem, dlatego istotne jest skonsultowanie się z doświadczoną kancelarią prawną.

Kary umowne i klauzula poufności przy zakazie konkurencji

Warto również uwzględnić możliwość ustalenia kar umownych w ramach klauzuli zakazu konkurencji jako kolejne zabezpieczenie dla jednej ze stron.

Łamiąc ustalenia zakazu konkurencji, Zleceniobiorca będzie pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej w formie kary umownej. Jeżeli zależy nam na tym, aby w późniejszym czasie móc ubiegać się o zapłatę za szkodę wyższą niż kara umowna, powinniśmy określić to we wcześniej sporządzonym porozumieniu – mówi Beata Gądek, radca prawny w TC Kancelarii Prawnej.

Zobacz także: Polskie i unijne sankcje – co warto wiedzieć? >>

A co w przypadku umieszczania klauzuli poufności? Ten zapis również może znaleźć się przy zakazie konkurencji w umowie zleceniu, ponieważ służy do ochrony wrażliwych danych na temat danego przedsiębiorstwa. Jak wyjaśnia radca prawny TC Kancelarii Prawnej, reguluję ją ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11 ust. 2 mówi o tym, że „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Kwestia odszkodowania

Kwestia odszkodowania jest ściśle powiązana z klauzulą zakazu konkurencji. Brak adekwatnego odszkodowania może być uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, co może skutkować nieważnością klauzuli. Wysokość odszkodowania zależy od wartości informacji, które zostały uzyskane w trakcie współpracy, konkurencyjności zarobków lub wartości, jaką Zleceniobiorca mógłby osiągnąć bez zakazu konkurencji.

W przypadku zakazu konkurencji obowiązującego pracownika po ustaniu stosunku pracy takie odszkodowanie nie może być niższe nić 25% wartości wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed zakończeniem umowy o pracę. Należy wziąć pod uwagę okres analogiczny do tego, przez który ma obowiązywać zakaz konkurencji. W umowie należy zawrzeć także termin wypłaty. Odszkodowanie może być bowiem wypłacane jednorazowo lub w ratach.

Źródło:
TC Kancelaria Prawna

Related posts

Leave a Comment